Новини и събития

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

25.05.2018

„Тедива“ ООД е бенефициент по договор BG16RFOP002-2.001-0359-С01 „Повишаване производителността в „Тедива“ ООД“  за безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по   ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020; ПРОЦЕДУРА  BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“.

 

Проектът е с предмет закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване в участък „Производство на полиуретанова пяна“. Ще стартира производството на трудногорима пяна, което ще увеличи експортния потенциал на фирмата, а също и разширяване на пазарното присъствие чрез обогатяване на продуктовия асортимент. Очакваме увеличаване на приходите от експорт в следствие на подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Паралелно с това ще се повиши ефективността на разходите и намали себестойността, благодарение на високопроизводителната и най-модерна машина за контурно рязане на детайли.

 

След проведена тръжна процедура в края на 2016 година  беше подписан договор за доставка, монтаж и пускане в експлоатация с доставчик на оборудването. Към настоящият момент „Тедива“ ООД има уверението , че машините са в готовност за експедиция. В момента се провежда реконструкция и подготовка на производствените помещения, като в следващите месеци ще започне монтирането и стартирането на новите мощности.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.001-0359-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Този документ е създаден  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Тедива“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

                                                                                                     

Новини и събития