Полиуретанова пяна

Полиуретанова пяна

Технология

„Тедива” ООД започна производството на полиуретанова пяна през пролетта на 2013 година. Производствените и складови и  помещения са с площ 2000 m²  и отговарят за  конструкция и безопасност на изискванията ISOPA- Assessment.

Инсталацията  е на Cannon Viking – Великобритания с капацитет 90 блока / час.

Прилаганата технология е MAXFOAM, при която предимствата в сравнение със стандартния процес на непрекъснато леене са:

 • Спецификата на конструкцията позволява по-добро смесване на химикалите
 • По-добро разпределение на плътността в обема на блока

Благодарение на добрия инженерно-технически екип, суровините от доказани доставчици: Bayer International S.A.  и Evonik Industries AG – Германия и доброто оборудване, „Тедива” произвежда пяна с отлични характеристики.

 

Производство

На този етап фирмата предлага полиуретанова пяна тип Normal. Използваните изходни химикали са:

 • Толуен диизоцианат
 • Полиол етерен тип
 • Стабилизатор
 • Катализатори
 • Раздуващ агент / ниски плътности /
 • Пигментни пасти


Те се използват при направата на тапицирана мебел и матраци и имат следните характеристики:

Технически данни
Полиуретанова блокова пяна стандартен етерен тип
Обозначение Плътност, kg/m3 Твърдост CLD, kPa, 40% Еластичност min,% Остатъчна деформация max, % Стандартен цвят
1830 17-20 3 ± 10% 25 8 бял
2030 18-21 3 ± 10% 20 8 бял
2335 21-24 3.5 ± 10% 30 8 бял
2538 23-28 3.6 ± 10% 30 7 бял
2835 26-30 3.5 ± 10% 30 6 бял

Стойностите на плътността и твърдостта могат да варират в границите на толеранса.

Видовете се различават по своите технически характеристики и се обозначават с латински букви и цифри. Буквите означават типа дунапрен, първите две цифри след тях – плътността, а вторите две-твърдостта.

ПЛЪТНОСТТА: Изразява количеството вещество в единица обем. Тя няма отношение спрямо неговата твърдост или мекота. Един мек дунапрен може да бъде с по-голяма плътност от твърдия и обратно.

ТВЪРДОСТТА: Измерва силата, която тръбва да бъде приложена върху определен участък от материала, за да се свие той с 40%. При дунапрен, обозначен с 2030 това означава, че приложеното механично напрежение е 3,0 кРа.

ЕЛАСТИЧНОСТТА: Определя се чрез тест с отскок на твърдо тяло при свободното му падане върху повърхността на дунапрена.

ОСТАТЪЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ: Това е една от най-важните характеристики, изразяваща способността на дунапрена да съхрани формата и размера си. Колкото е по-висока плътността, толкова по-малка е остатъчната деформация.

По-ниските плътности: 18 и 20 се използват за направата на облекалки, детски матраци, обличане на корпуса на мебели. По-високите: 23,25 и 30 намират приложение при изработката на матраци, седалки и възглавници, матраци, столове.

 

Рязане

Блоковете дунапрен, които произвеждаме, са с ширина 2,05 m и дължина от 1,30 m до 2,00 m. Машините за разкрой позволяват рязане на листи, както и детайли с неправилни форми.

Те могат да бъдат разкроявани хоризонтално  посредством лентов нож  тип „Карусел” с желана дебелина.

Чрез дигитализираната CNC машина могат да се правят 2D профилни детайли по желание на клиента.

Разполагаме и с профилираща машина, чрез която се получават два идентични сряза тип ”Яйчена кора” с варираща височина на профила.

 

Лепене и шиене

Комбинирането на пяни с различна плътност дава възможност за оптимизиране  на комфорта на мебелите. Използваме лепила на база разтворител, както и на водна основа на фирма SABA.

 

Безопасност и защита на околната среда

Поради спецификата на производство на пенополиуретан, използват се  т.нар.”рискови съоръжения „, които подлежат на контрол по Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

МОСВ с изх.№ 2600273/04.02.2013 год. Класифицира предприятието като такова с нисък рисков потенциал и за експлоатацията му не се изисква разрешително по смисъла на чл.104, ал.1 от ЗООС.

Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” ІІ ст. Добрич , І-ва Районна служба с рег.№ 1847/09.08.2012 год. Дава Становище за съответствие на основание чл. 91, ал.1, т.9 от ЗМВР и чл.143 от ЗУТ, съгласно което предприятието съответства на изискванията на  правилата и нормите на пожарна безопасност.

 

ПОЛИТИКА за предотвратяване на големи аварии

Официално изявление на Ръководството

Във всекидневната работа по осигуряване на безопасното провеждане на технологичните процеси, Ръководството на „Тедива” ООД се ангажира да спазва следните принципи:

1. Да развива дейността си в съответствие с основните изисквания на политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях , като си поставя за ЦЕЛ:

 • Предотвратяване на аварии, които могат да причинят вреда на хора, унищожаване на материални ценности и трайни неблагоприятни въздействия върху околната среда;
 • Съобразяване със закона и доброволно възприетите стандарти;
 • Оценяване и докладване на възникнали аварии и предотвратени случаи на такива;

2. Да развива дейността си за осъществяване на политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях чрез система за управление на мерките за безопасност.
3. Политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях е задължение на:

 • Всички работещи в предприятието, като това е отразено в инструкциите за работа;
 • Всички наети физически и юридически лица, като условията за това са вписани в договорите за изпълнение;

4. Да развива дейността си с ангажираност за безопасна експлоатация на предприятието.
5. Да развива дейността си без да нанася вреда на работещите, населението и околната среда.
6. Да търси партньорство за съхранение на екосистемите и за опазване на биологичното разнообразие.
7. Да управлява дейността по опазване здравето на персонала, качеството на околната среда, осигуряване безопасността на технологичните процеси и на охраната на труда, както и на другите бизнес-дейности.
8. Да изгражда фирмена култура, чрез която всички служители на „Тедива” ООД споделят ангажимента по политиката за предотвратяване на големи аварии.
9. Да споделя открито постиженията в тази насока.

За да ОСЪЩЕСТВИ тази Политика, както и политиката за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, „Тедива” ООД:

1. Ще изготви система за управление на мерките за безопасност, чието прилагане ще е задължително за работещите в предприятието, включително и на наети лица-подизпълнители.
2. Внимателно ще избира персонала, което ще осигурява поддържане на нормална работа.
3. Ще работи с ясно определени параметри, гарантирайки достатъчно ниско ниво на риск чрез:

 • Редовно оценяване и управление на промените в производствените процеси, оборудването, организацията и наличния състав;
 • Управлявайки риска, свързан с нерутинните операции.

4. Ще докладва възникналите аварии, като ще:

 • Споделя поуките и учейки се от тях, ще използва информацията за корективни действия;
 • Поддържайки аварийните планове, подходящо оборудване, съоръжения и обучен персонал, ще се стреми да предпазва обществеността, околната среда и служителите на „Тедива” ООД в случай на авария или инцидент.

5. Ще изгражда систематичен подход към управлението на здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда с цел осигуряване на пълното съответствие със законовите уредби и постоянно подобряване на стандартите на работа.
6. Ще изисква подизпълнителите и всички, имащи касателство със стопанската дейност на „Тедива” ООД да:

 • Да спазват мерките за безопасност, прилагани в предприятието
 • Контролират и развиват дейността си в съответствие с Политиката на „Тедива” ООД.

7. Ще поощрява безопасните практики, дисциплината и индивидуалното самосъзнание за избягване на потенциални инциденти и счита, че всички злополуки могат да бъдат избягнати.
8. Ще извършва задълбочено разследване на всички реални и потенциални инциденти, поддържа връзка и уведомява компетентните органи.
9. Ще оценява трудовата дийност на всички свои служители и съответно ще ги поощрява за сигурната и безопасна работа.

Новини и събития