Полиуретанова пяна

Полиуретанова пяна

Технология

„Тедива” ООД започна производството на полиуретанова пяна през пролетта на 2013 година. Производствените и складови и  помещения са с площ 2000 m²  и отговарят за  конструкция и безопасност на изискванията ISOPA- Assessment.

Инсталацията  е на Cannon Viking – Великобритания с капацитет 90 блока / час.

Прилаганата технология е MAXFOAM, при която предимствата в сравнение със стандартния процес на непрекъснато леене са:

 • Спецификата на конструкцията позволява по-добро смесване на химикалите
 • По-добро разпределение на плътността в обема на блока

Благодарение на добрия инженерно-технически екип, суровините от доказани доставчици: Bayer International S.A.  и Evonik Industries AG – Германия и доброто оборудване, „Тедива” произвежда пяна с отлични характеристики.

 

Производство

На този етап фирмата предлага полиуретанова пяна тип Normal. Използваните изходни химикали са:

 • Толуен диизоцианат
 • Полиол етерен тип
 • Стабилизатор
 • Катализатори
 • Раздуващ агент / ниски плътности /
 • Пигментни пасти


Те се използват при направата на тапицирана мебел и матраци и имат следните характеристики:

Технически данни
Полиуретанова блокова пяна стандартен етерен тип
Обозначение Плътност, kg/m3 Твърдост CLD, kPa, 40% Еластичност min,% Остатъчна деформация max, % Стандартен цвят
1830 17-20 3 ± 10% 25 8 бял
2030 18-21 3 ± 10% 20 8 бял
2335 21-24 3.5 ± 10% 30 8 бял
2538 23-28 3.6 ± 10% 30 7 бял
2835 26-30 3.5 ± 10% 30 6 бял

Стойностите на плътността и твърдостта могат да варират в границите на толеранса.

Видовете се различават по своите технически характеристики и се обозначават с латински букви и цифри. Буквите означават типа дунапрен, първите две цифри след тях – плътността, а вторите две-твърдостта.

ПЛЪТНОСТТА: Изразява количеството вещество в единица обем. Тя няма отношение спрямо неговата твърдост или мекота. Един мек дунапрен може да бъде с по-голяма плътност от твърдия и обратно.

ТВЪРДОСТТА: Измерва силата, която тръбва да бъде приложена върху определен участък от материала, за да се свие той с 40%. При дунапрен, обозначен с 2030 това означава, че приложеното механично напрежение е 3,0 кРа.

ЕЛАСТИЧНОСТТА: Определя се чрез тест с отскок на твърдо тяло при свободното му падане върху повърхността на дунапрена.

ОСТАТЪЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ: Това е една от най-важните характеристики, изразяваща способността на дунапрена да съхрани формата и размера си. Колкото е по-висока плътността, толкова по-малка е остатъчната деформация.

По-ниските плътности: 18 и 20 се използват за направата на облекалки, детски матраци, обличане на корпуса на мебели. По-високите: 23,25 и 30 намират приложение при изработката на матраци, седалки и възглавници, матраци, столове.

 

Рязане

Блоковете дунапрен, които произвеждаме, са с ширина 2,05 m и дължина от 1,30 m до 2,00 m. Машините за разкрой позволяват рязане на листи, както и детайли с неправилни форми.

Те могат да бъдат разкроявани хоризонтално  посредством лентов нож  тип „Карусел” с желана дебелина.

Чрез дигитализираната CNC машина могат да се правят 2D профилни детайли по желание на клиента.

Разполагаме и с профилираща машина, чрез която се получават два идентични сряза тип ”Яйчена кора” с варираща височина на профила.

 

Лепене и шиене

Комбинирането на пяни с различна плътност дава възможност за оптимизиране  на комфорта на мебелите. Използваме лепила на база разтворител, както и на водна основа на фирма SABA.

 

Безопасност и защита на околната среда

Поради спецификата на производство на пенополиуретан, използват се  т.нар.”рискови съоръжения „, които подлежат на контрол по Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

МОСВ с изх.№ 2600273/04.02.2013 год. Класифицира предприятието като такова с нисък рисков потенциал и за експлоатацията му не се изисква разрешително по смисъла на чл.104, ал.1 от ЗООС.

Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” ІІ ст. Добрич , І-ва Районна служба с рег.№ 1847/09.08.2012 год. Дава Становище за съответствие на основание чл. 91, ал.1, т.9 от ЗМВР и чл.143 от ЗУТ, съгласно което предприятието съответства на изискванията на  правилата и нормите на пожарна безопасност.

***Предписания за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария

 

                                         ДО

                                                   КМЕТА НА ОБЩИНА – гр. ДОБРИЧ

 

И  Н  Ф  О  Р  М  А Ц  И  Я

в съответствие с чл.116д, ал. 1 от ЗООС за планираните мерки за безопасност и начините за действие в случай на авария

в „ТЕДИВА” ООД

Отчитайки рисковия потенциал на Участъка за производство на

полиуретанова пяна, „Тедива” ООД си поставя като приоритет в дейността

предотвратяването на големи аварии. Една от страните на тази дейност е

разработването на ефективен авариен план. В него са описани действията на

ръководството при възникване на кризисни ситуации.

Основните насоки, залегнали в контекста му, са:

1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие

между органите за управление и силите за провеждане на мероприятията по

защитата на населението и собствеността и извършване на спасителни и

неотложни аварийно-възстановителни работи.

2. Поддържане на постоянна и надеждна връзка на необходимите нива

на информационен обмен за своевременно информиране на дежурните сили и

оповестяване на населението за възникнали дисбаланси, бедствия, аварии и

катастрофи в материалната сфера и околната среда.

3. Създаване и поддържане на сили и средства за своевременно

локализиране на кризисни ситуации и провеждане на спасителни и аварийни

дейности.

4. Осигуряване на необходимите защитни средства и създаване на

организация за своевременното им раздаване и използване.

5. Обучение на работниците и служителите за поведение и действие,

помощ и самопомощ при бедствия и аварии.

6. Изграждане и поддържане на система за мониторинг на замърсителите

в обектите във фирмата и околната среда за спазване на санитарно-

хигиенните изисквания за работна и околна среда.

7. Периодично, но не по-малко от един път годишно, проиграване на

възможните аварийни ситуации предвидени в плана.

8. Провеждане на превантивна работа за недопускане или намаляване

щетите при бедствия и аварии.

9. Създаване на условия за бързо привеждане на фирмата в готовност

за работа при екстремни ситуации.

10. Локална автоматизирана система за оповестяване – чл.35 от ЗЗБ

Възможните аварийни ситуации са анализирани и отразени във вътрешният

авариен план , където са описани:

1. Замисъл на действие

2. Групиране на сили и средства

3. Оповестянане и привеждане в готовност

4. Организация и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи

5. Управление – Групите се ръководят от Председателя за изпълнение

на аварийния план чрез използване на телефони, мобилни телефони или

служебни леки автомобили. Те действат без да нарушават инструкциите на

Закона за безопасни условия на труд, противопожарните разпореждания и

всички наредби, указващи конкретни изисквания за газопроводи, ел.проводи и

други.

6. Осигуряване на мероприятията по материално-техническото осигуряване:

 

• Има разпространени инструкции как и в какви пропорции да се приготвят

деконтаминиращи /неутрализиращи/разтвори в случай на инцидент при разлив;

• Необходимите материали и съоръжения за възстановяване на

производството – изготвят се заявки

• Противопожарно осигуряване-съгласно предписанията на РД ПБЗН –

Добрич - МВР;

• При необходимост се ползват силите и средствата на РД ПБЗН -

Добрич;.

• Медицинско осигуряване - извършва се организирано медицинско ядро от

предварително обучени служители, като се разчита и на квалифицирана

медицинска помощ / ЦСМП/;

• Осигуряване на ред и сигурност- осъществява се от Дружеството. При

необходимост могат да се привлекат допълнителни сили за осигуряване на

ефективен ред и сигурност /сили и средства на І-во РУ на МВР/;

На всички съоръжения, работещи при рискови условия, са монтирани

необходимите предпазни устройства за предотвратяване на аварии. Те се

поддържат в постоянна изправност и се инспектират в съответствие

изискванията на държавните нормативни актове. Резултатите от плановите

проверки на техническото им състояние се представят писмено.

Сформираните групи за действия при аварии са оповестени списъчно и

съдържат име, длъжност и мобиле телефонен номер на лицата, които следват

да бъдат уведомени и да действат съгласно задълженията си незабавно.

Аварийният план има за цел да определи и систематизира видовете

опасности и произтичащите от това неблагоприятни последици за работещите

в „Тедива“ ООД.

Трябва да се анализират и оценят всички възможни видове опасности,

произтичащи от спецификата на производството, а също така и породени от

природни явления и аномалии. На тази база, като се отчитат потенциалните

опасности, са определени основните функции на онганите на ръководството,

силите и средствата и тяхното взаимодействие при организирането и

провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за

всеки отделен случай на производствена авария, инцидент или катастрофа.

В съответствие с целта се поставят и основните задачи на аварийния

план:

• Създаване на организация, подготовка на органи на ръководството, сили

и средства и поддържането им в готовност pровеждането на спасителни

и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на

бедствия, аварии и катастрофи.

Тази организация дава информация за реда на оповестяване: на Кмета на

общината чрез дежурния по Общинския съвет за сигурност. В зависимост от

мащаба на крупната промишлена авария Председателя за изпълнение на

аварийния план взема решение за информиране. Той има право да

кореспондира с по-вишестоящите органи свързани с ликвидиране на

последствията от аварията. Информирането се извършва по два начина:

1 начин : в работно време - оповестяването се извършва по телефон, мобилен

телефон или куриер по приложен списък

2 начин : в извънработно време- към Вътрешния авариен план е приложена

схема на оповестяване след сигнал за стихийно бедствие, към която е

приложен списъка на комисията, ръководеща ликвидирането на последствията

от бедствия,аварии и катастрофи, в който са отразени мобилен телефон.

3 начин: сиренни и алармени системи за оповестяване на персонала и

населението при бедствия, аварии и катастрофи

Във фирмата към технологичното оборудване е изработена сигнализационна

система за предупреждение при нарушаване технологичните параметри и други

средства за комуникация и схема на свързване с Щаб за изпълнение на

общинския план за защита при бедствия, силите и формированията за

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

Средствата за спасителни и неотложни операции в „Тедива”ООД, както и

наличните сили са следните : обектови и извънобектови формирования за

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

Разработени са схема за евакуация12, Схема за оповестяване на

държавните и общински органи1, Схема за оповестяване. При необходимост от

външни сили и средства за провеждане на спасителни и аварийно-

възстановителни работи, към Община - Добрич е изграден Общински съвет за

сигурност.

• Обучение на работещите в „Тедива“ ООД за адекватни действия на

поведение при бедствия

Ежегодно се извършва проиграване на аварийния план за действия на

персонала в условията на вероятна обстановка /разлив, пожар, земетръс,

наводнение, терористичен акт/ с цел създаване на определена нагласа и

отработване на практически действия по използване на индивидуални

средства за защита, техника и поведение. За всяко проведено обучение се

съставя протокол, като обучението обхваща както изпълнителския, така и

ръководния персонал.

Ежегодно на целия персонал се извършва обучение съгласно чл.35 ал.3 т.7

от закона за защита при бедствия.Обучението се документира с протокол и

подписи.

• Мерки за защита на живота и здравето на работещите в „Тедива“ ООД

Организация и провеждане на защитни дейности

1. При земетресение

При усещане на първите признаци на земетресение отговорното

длъжностно лице предупреждава персонала за опасността и дава кратки

указания за действията, които трябва да изпълняват.

Както при леки, така и при силни трусове, се прекъсва

електрозахранването и се напуска района на обекта, като се застава на открито

пред съответната сграда, където няма опасност за хората от срутване на

съседни сгради. След преминаване на първия трус персоналът извършва

следното:

При усещане на първите признаци на земетресение отговорното длъжностно

лице предупреждава персонала за опасността и дава кратки указания за

действията, които трябва да изпълняват.

Както при леки, така и при силни трусове, се прекъсва

електрозахранването и се напуска района на обекта, като се застава на открито

пред съответната сграда, където няма опасност за хората от срутване на

съседни сгради. След преминаване на първия трус персоналът извършва

следното:

_ незабавно изключва всички електроуреди и осветлението;

_ изключва електроснабдяването;

_ изключва се снабдяването с природен газ;

_ спира водоснабдяването;

_ персоналът извежда автомобилите извън района на обекта, като не се

допуска да застават до сгради на разстояние по-малко от тяхната височина,

както и под електрически мрежи.

_ Оказват първа помощ, ако има пострадали.

_ Обозначават места, на които има затрупани;

_ Уведомяват дежурния по Общински съвет за сигурност при Община

гр. Добрич за обстановката. Завръщането в обекта може да стане само след

разрешение на компетентните органи / РД ПБЗН – Добрич, РЗИ – Добрич /.

2. При радиоактивно замърсяване

При възникване или опасност от възникване на радиоактивна обстановка

от характер и с интензитет, които представляват опасност за здравето на

хората,Обектът се затваря или се работи след указания на Щаба за

изпълнение на обектовия авариен план при „ТЕДИВА” и ОЦ на РД ПБЗН –

Добрич.

3. При пожар

_ прекратява се дейността на обекта;

_ отварят се основния и аварийния изход и се извежда персонала

според схемата за евакуация и мястото на пожара;

_ изключват се електрическите инсталации от главния прекъсвач;

_ снабдяването с природен газ;

_ персонала започва пожарогасене с наличните противопожарни

уреди и средства от противопожарните табла и кранове;

_ съобщава се на РС ПБЗН – тел. 058 622 112;

_ при нужда се оказва първа помощ на пострадалите и се съобщава

на ЦСМП на телефон 112;

_ извеждат се всички МПС от територията на обекта на безопасно

разстояние извън него;

_ осигурява се достъп до огнището на пожара и източниците за вода

на специализираната техника на РС ПБЗН - Добрич;

_ оказва се помощ на специализираните органи при ликвидирането

на пожара;

_ Действа се според инструкцията за авария при пожар в Участък

„Производство на полиуретанова пяна”

4. При промишлени аварии с изтичане на отровни вещества

В обекта може да възникне ситуация на опасност от промишлена авария

с изтичане на отровни вещества или токсични газове. В тази ситуация се

действа според инструкците за действия при аварии с ТДИ, при пожар или при

разлив. Всички инструкции са предоставени като приложения към настоящия

Доклад.

5. При злоумишлени действия

Съобщава на Общински съвет за сигурност Добрич на тел. 058 602 724;

ОЦ в РД ПБЗН на тел. 058 622 112 и тел. 058 658 100, ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ

НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ ТЕЛ. 112

6. Ред за провеждане на възстановителни работи в производствените

звена

След ликвидиране на последиците от аварията и/или пожара или след

края на природното бедствие комисия, съставена от представители на

съответните компетентни органи, извършва оглед на състоянието на обекта и

необходимите ремонтно възстановителни работи за навременното му пускане в

експлоатация.

- Персоналът на звеното извършва оглед и оценка на засегнатата

инфраструктура, суровини и материали.

- Екипът за справяне с последиците от възникнали аварийни или бедствени

ситуации се определя от Координатор , в зависимост от спецификата на

ситуацията.

- Осигурява се свободен и безопасен достъп за хора и машини до засегнатите

сгради, помещения и/или площадки.

- Извършва се преглед на информационните листи за безопасност по

отношение на предписанията на производителите за правилно

манипулиране, третиране или неутрализиране на материалите и

веществата, от които са се образували отпадъци след

пожар/авария/природно бедствие

- По възможност от засегнатите площи се изнасят съдове със запалими

материали, като се оставят за съхранение при безопасни условия.

Предварително се извършва оглед на съдовете за общото им състояние

след пожара/аварията, като не се допуска да:

- има видими сериозни повреди по корпуса на съдовете;

- има видими течове;

- има значително замърсяване по самите съдове;

- липсват защитни капаци и други осигурявания срещу разливи;

- има увредени елементи за окачване или транспорт, ако такива са

предвидени;

- липсват маркировки, описващи важни изисквания по безопасност.

- Съдовете се транспортират само след решаването на горепосочените

проблеми.

Остатъци от разливи на горими и негорими течности се третират с

приложимите абсорбенти: пясък, дървени стърготини и други при

необходимост. Съхранението на замърсените абсорбенти се извършва по

установения в нормалната практика ред. При невъзможност да се прецени

безопасността на засегнати от пожара /аварията/ и бедствието опасни

вещества, чиито опаковки са повредени, се търси консултация от специалисти.

Овъглени остатъци от хартия и дървесина се разделят от тези от полимери и

стъкло; и двата вида отпадъци се съхраняват разделно до предаването им за

утилизиране или като отпадък. Засегнати от пожара метални материали, които

са неизползваеми, могат да се съхраняват заедно с останалите метални

отпадъци само ако не са замърсени с опасни вещества.

Пускането на участъка в експлоатация се извършва в съответствие с

технологичния регламент и в последователност, осигуряваща пожарна

безопасност, след съгласуване със съответните специализирани органи и

другите компетентни ведомства. Преди отстраняването на възникналите

повреди и евентуални щети на околната среда обектът не трябва да се пуска в

действие.

                                                      ИЗГОТВИЛ: инж. химик  Маргарита Нейкова                                                                                                

 

ПОЛИТИКА за предотвратяване на големи аварии

Официално изявление на Ръководството

Във всекидневната работа по осигуряване на безопасното провеждане на технологичните процеси, Ръководството на „Тедива” ООД се ангажира да спазва следните принципи:

1. Да развива дейността си в съответствие с основните изисквания на политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях , като си поставя за ЦЕЛ:

 • Предотвратяване на аварии, които могат да причинят вреда на хора, унищожаване на материални ценности и трайни неблагоприятни въздействия върху околната среда;
 • Съобразяване със закона и доброволно възприетите стандарти;
 • Оценяване и докладване на възникнали аварии и предотвратени случаи на такива;

2. Да развива дейността си за осъществяване на политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях чрез система за управление на мерките за безопасност.
3. Политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях е задължение на:

 • Всички работещи в предприятието, като това е отразено в инструкциите за работа;
 • Всички наети физически и юридически лица, като условията за това са вписани в договорите за изпълнение;

4. Да развива дейността си с ангажираност за безопасна експлоатация на предприятието.
5. Да развива дейността си без да нанася вреда на работещите, населението и околната среда.
6. Да търси партньорство за съхранение на екосистемите и за опазване на биологичното разнообразие.
7. Да управлява дейността по опазване здравето на персонала, качеството на околната среда, осигуряване безопасността на технологичните процеси и на охраната на труда, както и на другите бизнес-дейности.
8. Да изгражда фирмена култура, чрез която всички служители на „Тедива” ООД споделят ангажимента по политиката за предотвратяване на големи аварии.
9. Да споделя открито постиженията в тази насока.

За да ОСЪЩЕСТВИ тази Политика, както и политиката за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, „Тедива” ООД:

1. Ще изготви система за управление на мерките за безопасност, чието прилагане ще е задължително за работещите в предприятието, включително и на наети лица-подизпълнители.
2. Внимателно ще избира персонала, което ще осигурява поддържане на нормална работа.
3. Ще работи с ясно определени параметри, гарантирайки достатъчно ниско ниво на риск чрез:

 • Редовно оценяване и управление на промените в производствените процеси, оборудването, организацията и наличния състав;
 • Управлявайки риска, свързан с нерутинните операции.

4. Ще докладва възникналите аварии, като ще:

 • Споделя поуките и учейки се от тях, ще използва информацията за корективни действия;
 • Поддържайки аварийните планове, подходящо оборудване, съоръжения и обучен персонал, ще се стреми да предпазва обществеността, околната среда и служителите на „Тедива” ООД в случай на авария или инцидент.

5. Ще изгражда систематичен подход към управлението на здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда с цел осигуряване на пълното съответствие със законовите уредби и постоянно подобряване на стандартите на работа.
6. Ще изисква подизпълнителите и всички, имащи касателство със стопанската дейност на „Тедива” ООД да:

 • Да спазват мерките за безопасност, прилагани в предприятието
 • Контролират и развиват дейността си в съответствие с Политиката на „Тедива” ООД.

7. Ще поощрява безопасните практики, дисциплината и индивидуалното самосъзнание за избягване на потенциални инциденти и счита, че всички злополуки могат да бъдат избягнати.
8. Ще извършва задълбочено разследване на всички реални и потенциални инциденти, поддържа връзка и уведомява компетентните органи.
9. Ще оценява трудовата дийност на всички свои служители и съответно ще ги поощрява за сигурната и безопасна работа.

Новини и събития